Parıltılar (5): Buhârî’nin hocasından önemli bir tanıklık

Parıltılar (5): Buhârî’nin hocasından önemli bir tanıklık
“Nişabur’da [İmam] Ali Rıza’nın [a.s.] arkasında namaz kıldım. Her suredeki ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’i cehrî (açıktan, sesli) okudu.”

 

Ahmed b. Halid Zühlî (h. 172-258; Buhârî ve Müslim’in hocalarından biri) diyor ki:

 

“Nişabur’da [İmam] Ali Rıza’nın [a.s.] arkasında namaz kıldım. Her suredeki ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’i cehrî (açıktan, sesli) okudu.”

 

(Zehebî (ö. h. 748/1348), Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ, c. 9, s. 389, thk. Şuayb el-Arnaût-Kâmil el-Harrât, Müessetü’r-Risâle, Beyrut, 1413; Safedî (ö. 764/1363), el-Vâfî bi’l-Vefiyyât, c. 22, s. 156, thk. Arnaût-Türkî Mustafa, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1420-Beyrut; İbn Neccâr el-Bağdâdî (ö. h. 643/1245), Zeylu Târîhi Bağdad, c. 4, s. 138, thk. Mustafa Abdülkadir Ata, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1417)

 

İmâmiyye fıkhında namazdaki her sure başındaki besmele bu şekilde okunmaktadır. Bu durumu, Şîî fıkhının asaletini (orjinalliği) ve Ehl-i Beyt İmamlarına (a.s.) nisbetinin doğruluğunu gösteren önemli bir karine saymak mümkündür.

 

 

Medya Şafak