Zehebî - İbn Teymiyye ilişkisi hakkında bir araştırma

Zehebî - İbn Teymiyye ilişkisi hakkında bir araştırma

Ehlisünnet’in meşhur âlimi ve İbn Teymiyye’nin çağdaşı olan Zehebî, Zeğalu’l-ilm adlı kitabın ve Nasihatü’z-Zehebiyye başlıklı risalenin/mektubun yazarıdır. Zehebî bu iki eserinde, bilhassa Nasihat’ında İbn Teymiyye’yi ve takipçilerini sert bir dille eleştirmiş ve onları sapkın olarak nitelemiştir. Kitabın ve mektubun muhtevası kendi akideleriyle bağdaşmadığından Selefî ve Vahhabî âlimler bu iki eserin Zehebî’ye aidiyetini inkâra kalkışmışlardır.

Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (23)

Ayetullah Kemal Haydari’den Sekaleyn Hadisi Dersleri (23)

Taberi, Camiü’l-Beyan adlı tefsirinde şöyle der: “Rivayetler ayetin Hz. Peygamber, Ali, Fatıma ve Hasan ve Hüseyin hakkında indiğini söylemektedir. Bu görüşü destekleyen rivayetler Ebu Said el-Hudri, Aişe, Enes, Ümm-ü Seleme ve Sa’d İbn Ebu Vakkas tarafından rivayet edilmiştir. İkinci görüşün yegane rivayetini ise İkrime aktarmıştır.”

Taberî ve

Taberî ve "Gadir Hadisinin İsnad Zincirleri" adlı eseri

Hz. Peygamber’in Veda Haccı yolculuğunun Medine-Mekke güzergâhını detaylarıyla, hiçbir ayrıntısını atlamadan, durak durak kaydeden tarihçiler dönüş yolunda, Mekke-Medine güzergâhında meydana gelen hadiseleri görmezden gelmiş ve beraberindeki yüz binlerce sahabîyle birlikte Hz. Peygamber’i ansızın Medine’ye ulaştırmışlardır!

Ayetullah Garevî: Kesik Salâvatın Mucidi Muâviye’dir

Ayetullah Garevî: Kesik Salavatın Mucidi Muâviye’dir

Salavatta “ve ashabihi” veya “ve sahbihi” ifadesini ekleyenlerin hiçbir ilmî dayanağı yoktur. İddiaları hadislere de dayanmaz. Hadislerde Hz. Peygamber’in birçok kez salavatta Âl’in zikredilmesi gerektiği üzerinde durduğunu görürüz, oysa ashapla ilgili bir beyanı bulunmamaktadır. Bu eklemeyi yapanlar kelimelerin yerini değiştirerek aslında Ehlibeyt’in makamını küçültmek istemişlerdir.

"Kur’ân-ı Kerim’in Nüzulünün Keyfiyeti ve Kadir Gecesi Üzerine"

Kum İlimler Havzası'nın önde gelen müfessir, filozof ve ariflerinden Ayetullah Cevadi Amuli'den Kadir Gecesi ve Kur'an-ı Kerim'in nüzulunun keyfiyetine dair ufuk açıcı bir yazı...