Kadı İyâz: Hz. Peygamber ve Hz. Hüseyin tek bir varlık gibidir

Kadı İyâz: Hz. Peygamber ve Hz. Hüseyin tek bir varlık gibidir
Kadı İyâz (Şifâ adlı ünlü kitabın müellifi, Mâlikî mezhepli âlim) (ö. m. 1149) ‘Hüseyin benden ve ben de Hüseyin’denim’ (Tirmizî, İbn Mâce, Mecmau’z-Zevâid vs.) hadis-i şerifinin şerhinde şöyle diyor:

 

“Kadı İyâz (Şifâ adlı ünlü kitabın müellifi, Mâlikî mezhepli âlim) (ö. m. 1149) ‘Hüseyin benden ve ben de Hüseyin'denim' (Tirmizî, İbn Mâce, Mecmau'z-Zevâid vs.) hadis-i şerifinin şerhinde şöyle diyor:

 

Hz. Peygamber ve İmam Hüseyin tek bir şey gibidirler (ennehumâ ke'ş-şeyyi'l-vâhid; iki bedende tek ruh gibi), biz bundan O'nu sevmenin vacip ve O'nunla savaşmanın haram olduğunu anlıyoruz.”

 

Kaynak: Mirkâtü'l-Mefâtih, Ali b. Muhammed el-Kârî, Dârü'l-Fikr, Beyrut, 10. cilt, s. 543, h. 1422 baskısı.

 

Bu durumda İmam Hüseyin'e (a.s.) çekilen kılıç kime çekilmiş oluyor?

 

 

Medya Şafak