"Kutub" için 34 adet haber bulundu

Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre Hz. Fâtıma'nın makamı ve mazlumiyeti (10) (SON)

Ehl-i Sünnet kaynaklarına göre Hz. Fâtıma'nın makamı ve mazlumiyeti (10) (SON)

Buradan hareketle akla şu soru geliyor: Zahir ve bâtın ilmi Hz. Peygamber’den (s.a.a.) kime geçmiştir? Şia açısından mesele ve problem çözülmüştür. Çünkü Şia Sekaleyn Hadisi gereği Kur’ân ile Ehl-i Beyt İmamlarının birbirinden ayrılmadığına inanıyor. Kur’ân’ın nasıl ki zahiri varsa bâtını da vardır. Nasıl ki tenzili varsa tevili de bulunmaktadır. Öyleyse Ehl-i Beyt İmamları (a.s.) tenzil ve tevil ilmini atalarından miras almışlardır.

Ehl-i Sünnet kaynaklarında Hazreti Mehdi’nin doğumu

Ehl-i Sünnet kaynaklarında Hazreti Mehdi’nin doğumu

Hz. Mehdi’nin doğumu ve hayatı, sadece Şiilere özgü bir inanç değildir. Ehl-i Sünnet’in muteber kaynaklarında da bu konunun işlendiği apaçık görülmektedir. Ehl-i Sünnet kaynaklarında, Hz. Mehdi’nin doğumunun işlendiği ve Ehl-i Sünnet âlimleri nezdinde kabul gördüğüne dair rivayetlerin varlığı, O’nun dünyaya geldiği inancının ispatı için çok önemli bir dayanak noktasıdır.

Dr. İsam el-İmad: Selefiliğe 100 soru (19)

Dr. İsam el-İmad: Selefiliğe 100 soru (19)

Biz muasır Selefiler olarak Şeyh Haris eş-Şevkani, Şeyh Hasan Hekimi ve Nusret Taha Hoca’ın katılımı ile Kadı Ahmer el-Hicri’nin evinde düzenlediğimiz toplantılarda, İmam Ali’yi eleştirilerin hedefine alıyorduk! Bu toplantılarda İmam Ali’nin kınandığı ve karalandığını bizzat bilen birisi olarak 20’inci yüzyılda İmam Ali’ye düşmanlık eden kimsenin mevcut olmadığı iddiasını reddediyorum!

Dr. İsam el-İmad: Selefiliğe 100 soru (16)

Dr. İsam el-İmad: Selefiliğe 100 soru (16)

Bu bağlamda, Vehhabilerin günümüz müstekbiri ABD’nin planlarına teslimiyetinin de rububî tevhidi çıkarıp yerine uluhî tevhidi yerleştirmelerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Rububî tevhidin yerine öne çıkardıkları uluhî tevhidi de kabir ziyareti meselelerine indirgeyen Vehhabilerin bu yorumunun Muhammedî tefsir ile alakası olmadığını belirtmek isterim.

Dr. İsam el-İmad: Selefiliğe 100 soru (13)

Dr. İsam el-İmad: Selefiliğe 100 soru (13)

Eğer Ebu Davud henüz Muhammed bin Hasan el-Askeri (a.s.) doğmadan önce Mehdi'nin 12'inci İmam olduğunu yazabiliyorsa, Ebu Davud'un sözleri Mehdi (a.s) konusunu gözden geçirmemizi gerektirmiyor mu? Mehdi'nin (a.s.) 12'inci İmam oluşu hadisler ile sabitken ve Muhammed el-Askeri 12'inci İmam iken, hala çıkıp İmam Mehdi'nin var olmadığını savunmak taassup değil midir?

Fahreddin Râzî ve İbn Teymiyye’nin İmam Cevâd, İmam Hâdî ve İmam Hasan Askerî’nin ilmî makamı hakkındaki görüşlerinin eleştirisi

Fahreddin Râzî ve İbn Teymiyye’nin İmam Cevâd, İmam Hâdî ve İmam Hasan Askerî’nin ilmî makamı hakkındaki görüşlerinin eleştirisi

Elinizdeki makalede, söz konusu eleştirel yaklaşım ele alınmış ve bu yaklaşımın temellerini oluşturan istidlal unsurları şeffaflaştırılmaya çalışılarak delillerinin, İmamî-Şiî literatür göz önüne alınmadan, Ehlisünnet’in yazılı mirası çerçevesinde ilmî itibardan yoksun olduğu gösterilmiştir.

Dr. İsam el-İmad: Selefiliğe 100 soru (10)

Dr. İsam el-İmad: Selefiliğe 100 soru (10)

Vehhabi kardeşlerime sormak istiyorum. Rasulullah (s.a.a.) “Size Allah'ın Kitabını ve Ehl-i Beyt’imi bıraktım” demişken, onların mezhebinin var olmaması makul mü? Bu hadis Sahih-i Müslim'de de geçiyor...