"Sünni" için 511 adet haber bulundu

Saadollah Zarei: Taliban ABD vekili mi olacak?

Saadollah Zarei: Taliban ABD vekili mi olacak?

Taliban, Afganistan'ın çok parçalı toplumunun en fazla %30'unu temsil ediyor. Dini geçmişi ve İslam Emirliği bayrağı altında kendisi için oluşturduğu gündemi nedeniyle Taliban, Peştun olmayan etnik gruplar arasında alıcı bulamıyor. Peştunların kendileri de üç hareket altında toplanıyorlar: Pakistan'ın Hakkani grubu ve diğer okulları tarafından eğitimsel olarak beslenen bir Sünni dini hareket, dini bir Şii Peştun hareketi ve dini olmayan fikirleri destekleyen laik bir Sünni Peştun hareketi.

Ayetullah Kemal Haydari: Ey Ali! Sen benden sonra halifemsin! hadisi (3)

Ayetullah Kemal Haydari: Ey Ali! Sen benden sonra halifemsin! hadisi (3)

İbn Teymiyye’nin (Minhâcü’s-Sünne adlı eserinde) bu hadisi inkâr etmeye ve yalanlamaya yeltenmesi cidden şaşılacak bir husustur. Nitekim bundan önceki hadis için de aynı tutumu takınmıştır. Allâme Albanî’nin söz konusu ettiği hadis “Ali’den ne istiyorsunuz? O bendendir ben de O’ndanım!” hadisidir.

ÖZEL: Batı’daki İngilizce Araştırmalarda Gadir-i Hum

ÖZEL: Batı’daki İngilizce Araştırmalarda Gadir-i Hum

Gadir-i Hum, İslam tarihinin en kilit önemdeki ve kader belirleyici noktalarından biridir ve en azından Şiî itikadına göre Resûlullah (s.a.a.) bununla İslam tarihinin geleceğini tayin etmiş ve içinde gündeme getirilen konuda İslam ümmetinden biat ve bağlılık sözü almıştır. Gadir-i Hum’u, Hz. Peygamber’in risalet döneminin Şia’ya kaynaklık eden en bariz hadisesi saymak mümkündür.

Ayetullah Kemal Haydari: Menzile Hadisi (1)

Ayetullah Kemal Haydari: Menzile Hadisi (1)

Mezkûr rivayet, İslam âlimleri nezdinde sened açısından herhangi bir tartışmaya konu olmamıştır. Senedin sağlamlığı hem Şiî hem de Sünnî ulema tarafından ifade edilmiştir. Bahsettiğimiz hadis, herkesin bildiği ve işittiği “Benimle, Harun’un Musa’yla olan konumunda olmayı istemez misin?” şeklinde bilinen ‘‘Menzile Hadisi’’dir.

Ayetullah Kemal Haydari: Perşembe Günü Faciası (Kırtas Hadisi) (5) (SON)

Ayetullah Kemal Haydari: Perşembe Günü Faciası (Kırtas Hadisi) (5) (SON)

İbn Hazm: Bundan dolayı Ömer konuşmaya başladı. Bu da yazının yazılması halinde ümmetin asla sapmayacağı şeklindeki hayrın önüne geçmesine neden oldu. Bu hadisin bizim açımızdan önemi hala devam etmektedir ve kalbimizde bir yaraya dönüşmüştür.

İbrahimi Dinani: Şeyh Attâr ve Emirül-Müminin İmam Ali

İbrahimi Dinani: Şeyh Attâr ve Emirül-Müminin İmam Ali

Şeyh Attâr zahirde Ehl-i Sünnet’tendir, Şii değildir. Fakat Hz. Emir’i, Attâr’ın bu şiiri gibi anlatan bir başka şiir zor bulunur. Varlığın esasını Hz. Ali’nin doğumu olarak görüyor...

Dr. Olsi Jazexhi: Ebu Bekir el Bağdadi emperyalizmin İslam dünyasına karşı bir ajanıdır

Dr. Olsi Jazexhi: Ebu Bekir el Bağdadi emperyalizmin İslam dünyasına karşı bir ajanıdır

1990'larda Fransız ve Cezayir gizli servisleri tarafından Cezayir'de Silahlı İslami Grup'un (Groupe Islamique Armé / GIA) yaratılışına şahitlik ettik. GIA, IŞİD Suriye'de ne yaptıysa Cezayir'de kesinlikle onu yaptı. Geniş çaplı katliamlar, tecavüzler ve benzeri şeyler İslam adına işlendi. IŞİD'in Ebu Bekir el-Bağdadisi gibi Şerif Gousmi, namı diğer Ebu Abdullah Ahmed adında sahte bir halifeleri vardı.